Het verzoek van 25 Posten om bijgeschreven te worden op de Lijst van ErfgooiersHoe en onder wiens leiding en bij welke genealoog de 25 Posten zich voor dit verzoek organiseerde is mij nog steeds niet bekend. In het Erfgooiergooiersarchief is wel wat documentatie over dat onderzoek te vinden, in de vorm van een schrift (waarschijnlijk behorend aan Gijsbertus Adrianus Post, woordvoerder bij Stad en Lande, voor/van de 25 Posten in deze zaak)

Het behelst een beknopte stamboom van deze 25 Posten en van deze 25 in dit schrift gestelde geschreven persoonsbewijzen. (geen persoonsbewijzen verkregen bij officiële instanties zoals de Burgerlijke Stand)

In het artikel werd er naar een stamvader toegeschreven (die op de erfgooiers-ledenlijst van 1708 voorkwam).

Nl. de persoon van de lijst van geregistreerde erfgooiers uit 1708, de tweede bij de Bussumse namen: Gerrit Roelen getrouwd met Tijmentje Teunis, hun zoon Roel getrouwd met Helena Jans zou dan weer de vader zijn van Rudolfus Gerritse (Roelof) Post getrouwd met Geertruida Arentsen (Geertje) de Haar.


Dus de stamboom in de presentatie van de Posten aan Stad en Lande ging niet verder Rudolfus (Roelof) Post (1763-1840) met een gefingeerde vader, Gerrit Roelen dus geen Post. Van Gerrit Roelen kent men allen het patroniem als familienaam Gerrit van Roel.


Roelof's vader Gerrit Rutte Post (1733-1763) was gehuwd met Elbertje Roelen van der Stranden de doopnaam van haar Elbertje's vader is Rudolfus van der Stranden dus werd Rudolfus (Roelof) Post (1763-1840) doopnaam, vernoemd naar de opa van moeders kant.Roelof heeft z'n vader nooit gekend, zijn vader is in het jaar van zijn geboorte overleden.Naar vaders naam Rudolfus is de naam Roelof, Roel is nog vaak vernoemd als doopnaam in de famielie Post.Het schrift met de zg stamboom is in het archief van Stad en Lande geplaatst.Bovenstaande bewering betreffende Gerrit Roelen, en andere fabeltjes zijn door de genealogie naar de prullemand verwezen. de ouders en voorouders van Rudolfus Gerritse (Roelof) Post en van Geertruida Arentse (Geertje) de Haar waren ook al in 1933 het jaar dat dit verzoek werd ingediend via het archief en hun stamboom bekend.

Het stuk is ook zó opgemaakt, om te dienen, alleen voor mannelijke erfgenamen, alleen zij konden rechten krijgen als erfgooier.Mijn grootvader Adrianus Post enigst zoon uit het tweede huwelijk van Lambertus Post met Hendrika van der Kuijl, kwam uit hun gezin met 9 kinderen, waarvan 1. Johanna (uit het eerste huwelijk van Lambertus Post met Maria Dorlandt.

Adrianus Post kreeg vanaf die plaats als enige mannelijke telg uit het gezin van Lambertus en Hendrika, zijn plaats in het schrift, en natuurlijk, zes van (zeven) zonen, waarvan er weer één niet op het verzoek voorkomt, omdat deze buiten het Gooi woonde. Adrianus zodoende als eenling

Adrianus dochter en zusters waren voor het verzoek aan Stad en Lande, van geen belang.Als kind heb ik er over deze poging horen vertellen, maar het fijne ervan nooit begrepen.Het speelde zelfs zó bij ons thuis, dat mijn moeder met 6 kleine kinderen (in de moeilijke jaren dertig) haar man een weekloon of meer zag besteden aan zaken die op niets dreigde uit te lopen. Zij kon dat geld wel beter gebruiken voor haar gezin.Teunis Jacobs (Post) (1670-1706), kwam uit de omgeving van Soest, (Isselt, Hoogland of Lage Birk) de familie waar hij uit afkomstig was, was eerder waarschijnlijk uit de omgeving van Renswoude gekomen, hij vestigde zich omstreeks 1690 in Bussum.Teunis Jacobs (Post) stamde niet af van een erfgooier. Teunis Jacobs (Post) was geen erfgooier. Hetzelfde gold voor zijn mannelijke nageslacht, de Posten.De meest gangbare definitie van een Erfgooier staat in het boek: "Erfgooier. Ten eeuwige dage" van Anton Kos en Karin Abrahamse.Een erfgooier is: een meerderjarige man, woonachtend in Gooiland, die in mannelijke lijn afstamt van een ... erfgooier.De erfgooiers waren al sinds de middeleeuwen verenigd in een marke-organisatie.

De Erfgooiers kregen hun eerste schaarbrief (schaaren is weiden van vee) van Hertog Albrecht van Beieren in 1404.

Zij hadden gebruiksrechten op de zogenoemde gemene gronden zoals weilanden, heidevelden en bossen.

Noodzakelijk voor de exploitatie van een gemengd boerenbedrijf. We hebben het dus over boeren.

De boeren en hun nazaten beschermden eeuwenlang hun gebruiksrechten. Soms met veel en soms met minder succes.

Telkens ging het om het bestaansrecht van hun organisatie of hun rechten, afgezet tegen de belangen van derden en die van erfgooiers onderling; want niet iedere erfgooier was gelijk.

In 1912 werd er om komende en bestaande geschillen, besloten deze bij Wet te regelen.

De Erfgooierswet van 25 april 1912 ingevoerd.

Uiteindelijk werd de erfgooiersorganisatie in de jaren zeventig van dezelfde (twintigste eeuw) geliquideerd.

tot zover het boek "Erfgooier. Ten eeuwige dage".

Bovenstaande regels in vogelvlucht; er wordt hierbij voorbijgegaan aan de structuur van scharende en niet-scharende leden. de niet-scharende (met een ander beroep dan boer) behielden ook hun lidmaatschap als erfgooier.

Ook zijn er, die zich in het verre verleden ingekocht hebben of zich a.h.w. ingedrongen hebben in de erfgooiersorganisatie.

Maar eenmaal op de lijst vóór 1710 bleef men erfgooier. deze lijst werd gewettigd.

Tot deze groep op die lijst (dachten?) de Posten te behoren, (als zg. slapende leden) het grootste belang hebbende wanneer Stad en Lande overging tot verkoop van gronden.

Hoewel de Posten volgens mij vanaf circa 1694 tot circa 1900 in Bussum geboerd hebben op een bedrijfje dat uitsluitend van landbouw bestond.

Van hun grote nageslacht is het mijn grootvader Adrianus (Arie) Post en zes van zijn zeven zoons waaronder mijn vader, die op het verzoekschrift voorkomen.

In 1912 werd er om komende en bestaande geschillen, besloten deze bij Wet te regelen.

De Erfgooierswet van 25 april 1912 ingevoerd.

Uiteindelijk werd de erfgooiersorganisatie in de jaren zeventig van dezelfde (twintigste eeuw) geliquideerd.

Hoewel, Posten volgens mij vanaf circa 1694 tot circa 1900 in Bussum geboerd hebben op een bedrijfje dat uitsluitend van landbouw bestond.

De boerderij ging meestal over van vader, indien deze overleed, op zijn weduwe en daarna op hun oudste zoon. Ook al hoefde dit oudste recht niet altijd de doorslag te geven.

===================

De bewoners die boerden op de boerderij in Bussum:

1. 1690 - 1707 Teunis Jacobs (Post) gehuwd met Beijtje Jans (Jonge).Volgens rechtsarchief Huizen hertrouwde Beijtje Jans met Jan Teunisz. wonenende te Oud Bussum. Uit dit gerechtelijk stuk blijkt dat Beijtje haar volledige naam Beijtje Jans Jonge is. [bron: Marianne Aartsen]Uit het gerechtelijk stuk blijkt verder: akte Nr. 3216 A0 16 12-05-1713; acte van scheiding Jan Teunisz en Bijtje Jans (door overlijden van Jan Teunisz vóór 1713) eerst weduwe was van Teunis Jacobsz .Beijtje wonende tot Oud Bussum ter eenre ende Dirk Cornelisz en Jan Jansz Jonge voogden over de kinderen bij Teunis Jacobsz en Bijtje Jans, nagelaten ter andere sijde, land [bron: Marianne Aartsen]

vermoeden: Jan Jansz Jonge is zeerwaarschijnlijk de vader van Bijtje.2. 1707 - 1713 Beijtje Jans Jonge met tweede echtgenoot Jan Teunisz.3. 1713 - 1742 weduwe Beijtje Jans Jonge met haar jonge zonen, Jacob Post (geboren in 1695 hij overleed in 1732), Joannes (Jan) Post (de latere herbergier van de Orangeboom) en Rutgerus (Rutger/Rut) Post. Er was ook een ongehuwde dochter Clasie Teunis Post vaak doop- ofwel huwelijksgetuige. Zeer waarschijnlijk leefde zij op hetzelfde adres.4. 1742 - 1777 Rut Teuniszoon Post met echtgenoot Jannetje Wilings / later met de vrouw uit zijn tweede huwelijk Marretje Jacobs.5. 1777 - 1763 Gerrit Rutte Post met Elbertje van Stranden.6. 1763 -1798 Elbertje van Stranden wed. v. Gerrit Post met haar tweede man Claas Majoor.7. 1798 - 1840 Elbertjes zoon, Ruldolofus Gerritsen (Roelof) Post met Geertruida Arentsen (Geertje) de Haar.8. 1840 - 1865 Johannes (Jan) Post met Maria Raven.9. 1865 - 1898 Hermanus Post met Diena Brandhof.Hun boerderij stond in de driehoek Herenstraat, Meentweg, Spiegelstraat te Bussum, in deze driehoek stonden toendertijd drie boerderijen 1. van Van den Berg, 2. van de familie Post en 3. van de fam. Huisman (deze stond tegenover de twee eerste aan de andere zijde van de Herenstraat).In 1898 onstond brand in de boerderij van Van den Berg en deze brand sloeg over op de boerderij van Post die daardoor ook verloren ging. (de boerderij werd toen nog bewoond door Diana Brandhof, weduwe van Hermanus Post)Uitgaande van deze stelling, uit: "Erfgooier. Ten eeuwige dage". was het voor de 25 Posten een uitgemaakte zaak, dat indien zij een verzoek tot bijschrijving op de ledenlijst zouden indienen dat dit zou worden afgewezen.Met de kennis van Toen weten we dit Nu beter.De naam Rudolfus Gerritse (Roelof) Post (1763-1840) kwam via zijn moeder Elijsabeth Roelen van Stranden in de familie. Rudolfus Post werd vernoemd naar zijn grootvader van moeders kant.STAD EN LANDE VAN GOOILAND Ledenlijst beslissingen 1933 No 799 HET BESTUUR VAN STAD EN LANDE VAN GOOILAND, overwegende:

dat tegen de ledenlijst,bedoeld in de artikelen 11 en 12 van de Erfgooierswet in 1912, zooals die door het bestuur in 1933 is opgemaakt en ter inzage is neergelegd, tijdig schriftelijk bezwaar is ingebracht door:

Hermanus Post te Naarden, Hermanus Jacobus Post te Naarden, Adrianus Post te Bussum, Nicolaas Post te Bussum, Adrianus Lambertusz te Bussum, Antonius Post te Bussum, Hubertus Antonius Post te Bussum, Roelof Post te Bussum, Hendrikus Adrianus Post te Bussum, Michiel Post te Bussum, Roelof Post te Bussum, Antonius Wilhelmus Post te Bussum, Jacobus Post te Bussum, Wilhemus Hendrikus Post te Bussum, , Johannes Wilhelmus Post te Bussum, Gijsbertus Adrianus Post te Bussum, Simon Jacobus Post te Bussum, Johannes Post te Bussum, Antonius Johannes Post te Bussum, Bartlomeus Johannes Post te Bussum, Antonius Hendrikus Post te Bussum, Johannes Gregorius Post te Bussum, Andreas Post te Laren, Nicolaas Post te Laren, Johannes Post Nzn te Laren.

zulks op grond, dat de namen van henzelf tenonrechte niet op die lijst niet voorkomen, weshalve zij verzoeken hun namen alsnog op die ledenlijst te plaatsen.

Dat de belanghebbende overeenkomstig artikel 13 eerste lid der gezegde Wet zijn opgeroepen, en verschenen is -Gijsbertus Adrianus Post-, zoowel voor hemzelf als met-onderling gemachtigde der overige reclamanten, en vervolgens is gehoord.

dat de reclamanten, in de vergadering van 26 januari j.l. zijn afgewezen op grond dat de ingediende bewijsstukken bestaande uit verschillende geboorte- doop- trouwbewijzen en een stamboom onvol- doende worden geacht, van mening zijn , dat de ingezonden bewijsstukken als voldoende zijn te beschouwen, dat zij althans de afstamming met geen nieuwe bewijsstukken kunnen aantonen.

Overwegende, dat het bestuur na onderzoek van oordeel is, dat zij het bezwaar, waarop zij in de gezegde Januari-vergadering zijn afgewezen, niet hebben opgeheven,

Dat zij immers in bovengenoemde vergaderingzijn afgewezen op grond van het feit dat zij wel beweren, dat de op de lijst van 1708 onder Bussum voorkomende Gerrit Roelen hun stamvader is, doch dit niet met bewijsstukken aantonen,

Dat wel gebleken is dat een kleinzoon van benoemde Gerrit Roelen in 1735 wordt geboren en ingeschreven staat als Gerardus zoon van Roel Gerritse en Lena Jans, dat ook gebleken is, dat in 1765 huwt “Gerrit van Post” doch dat niet nader blijkt of is aangetoond, dat “Gerardus” zoon van Roel Gerritsen en “Gerrit van Post” dezelfde persoon is;

Dat de afstamming zoodoende niet is bewezen,

B e s l i s t dat het door de reclamanten ingebrachte bezwaar is ongegrond en dat de namen van bovengenoemde 25 reclamanten niet zullen worden aangebracht op de bovenbedoelde ledenlijst, en aan belanghebbende binnen en bij de Wet bepaalden tijd afschrift dezes zal worden gezonden.Afschrift verzonden 4 Maart 1933,

Gedaan te Hilversum, 02-03-193 E. Luden Voorzitter / J. L. van Os SecretarisHet verzoek tot opneming in de ledenlijst van de erfgooiers met een door hun aangeboden stamboom van 25 familieleden Post uit Bussum en naaste omgeving.

Dit leidde tot een afwijzing van Stad en Lande van Gooiland.De met lichtblauw gemarkeerde Posten in bovenstaand document zijn allen mannelijke erfgenamen uit de tak van Lambertus Post zoon van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer

.

Bij de genummerde persoonskaarten van deze Posten wordt hun nummer in de reeks van 1 t/m 25 vet en onderstreept. (zie hieronder)STAD EN LANDE VAN GOOILAND Ledenlijst beslissingen 1933 No 799 HET BESTUUR VAN STAD EN LANDE VAN GOOILAND, overwegende:

dat tegen de ledenlijst,bedoeld in de artikelen 11 en 12 van de Erfgooierswet in 1912, zooals die door het bestuur in 1933 is opgemaakt en ter inzage is neergelegd, tijdig schriftelijk bezwaar is ingebracht door:

1.Hermanus Post te Naarden, 2.Hermanus Jacobus Post te Naarden, .Adrianus Post te Bussum, 4.Nicolaas Post te Bussum, 5.Adrianus Lambertusz te Bussum, 6.Antonius Post te Bussum, 7.Hubertus Antonius Post te Bussum, 8.Roelof Post te Bussum, 9.Hendrikus Adrianus Post te Bussum, 10.Michiel Post te Bussum, 11.Roelof Post te Bussum, 12.Antonius Wilhelmus Post te Bussum, 13.Jacobus Post te Bussum, 14.Wilhemus Hendrikus Post te Bussum, 15.Johannes Wilhelmus Post te Bussum, 16.Gijsbertus Adrianus Post te Bussum, 17.Simon Jacobus Post te Bussum, 18.Johannes Post te Bussum, 19.Antonius Johannes Post te Bussum, 20.Bartlomeus Johannes Post te Bussum, 21.Antonius Hendrikus Post te Bussum, 22.Johannes Gregorius Post te Bussum, 23.Andreas Post te Laren, 24.Nicolaas Post te Laren, 25.Johannes Post Nzn te Laren.

zulks op grond, dat de namen van henzelf ten onrechte niet op die lijst voorkomen, weshalve zij verzoeken hun namen alsnog op die ledenlijst te plaatsen.

Het (dit) stuk is een intern stuk van de de stichting “Stad en Lande van Gooiland” hoewel ook in openbaarheid gebracht op:Gedaan te Hilversum, 02-03-1933 E. Luden Voorzitter / J. L. van Os SecretarisHet stuk latende voor wat het is, wil ik toch met de nu bekende gegevens de personen die in het stuk voorkomen de revue laten passeren met hun persoonskaarten welke alle uit mijn genealogie-programma zijn te halen.

Nog één ding de Persoonskaarten in dit documen getoond (zijn geen officiële persoonsbewijzen verkregen bij de Burgerlijke Stand) van een latere datum dan de datum tot het Verzoek aan Stad en Lande veel van de Posten-kinderen zijn ná deze datum geboren. en sommige Posten waren zelfs in 1933 nog niet gehuwd.

Ik heb ze in de volgorde zoals zij in het stuk voorkomen van een volgnummer voorzien. met de persoonskaarten zoals die in mijn genealogie-programma voorkomen.

Deze nummers komen in het orgineel niet voor.

Het orgineel zet ik voor de vergeijking hierboven.

De persoonskaarten en ook de beroepen van de 25 Posten zijn gecontroleerd via archief- of recente familiegegwevens

De naam Gerrit Roelen waarbij de genealoog van de Posten uitkwam (of moest uitkomen) was een erfgooier uit de lijst van 1710 er zullen zeker wel antecedenten aan de naam verbonden zijn voor om op deze lijst te staan.


Gerrit Roelen staat er als nummer 2 op de gepubliceerde lijst in “Die van Lage Bussum” door J. V. M. Out.

En stond als nummer 6 op de gepubliceerde lijst in “Erfgooier ten eeuwigen dage” door Anton Kos en Karin Abrahamse.

Van de personen die op deze lijst stonden kon worden aangetoond dat hun voorvaders al sinds het verre verleden tot de erfgooiersgemeenschap behoorden.

Nu de persoonskaarten in de nummering/volgorde zoals hierboven zijn vermeld.

Waarbij bij de Posten ie behoren tot de nazaten van Lambertus Post zoon van Nicolaas Roelofsen (Klaas) Post en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer het volgnummer v.d. lijst donker van kleur en onderstreept worden.

Tot deze tak van de familie Post behoor ook ik.

Henk van Henk, van Arie, van Lambertus, van Klaas, van Roelof, van Gerrit, van Rutgerus, van Teunis Jacobz, etc.1 Persoonskaart van Hermanus Post.

Hermanus Post is geboren op maandag 22 november 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland zoon van Hermanus Post en Dienna Brandhof. Hermanus is overleden op zondag 22 oktober 1939 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud.

Beroep: slager [bron: Wie Was Wie]

Hermanus trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 22 oktober 1907 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Emma (Emmetje) Krijnen, 23 jaar oud. Emmetje is geboren op zondag 22 juni 1884 in Naarden, Noord-Holland, Nederland dochter van Jacob Krijnen en Johanna Hanou.

Kinderen van Hermanus en Emmetje:


1 Hermanus Jacobus Post geb. 10-08-1908
2 NN
(religieuze) Post
3 Dientje Post2 Persoonskaart van Hermanus Jacobus Post

Hermanus Jacobus Post is geboren op maandag 10 augustus 1908 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Arnout Vervoort], zoon van Hermanus Post en Emma (Emmetje) Krijnen. Hermanus is overleden op zaterdag 1 februari 1986 in Naarden, Noord -Holland, Nederland, 77 jaar oud.

Beroep: vakbondsman [werkte bij de K.R.O]3 Persoonskaart van Adrianus Post

Adrianus Post is geboren op dinsdag 18 februari 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post en Henrika Krijnen. Adrianus is overleden op dinsdag 12 maart 1963 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron RK beraafplaats Bussum].
Beroep: barbier [bron: Wie Was Wie]

Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 4 mei 1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T. 358; Inv.28; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Gerritje de Ruijter, 22 jaar oud. Gerritje is geboren op maandag 21 november 1892 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Arie de Ruijter en Maria Post. Gerritje is overleden op donderdag 31 december 1981 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 89 jaar oud [bron RK beraafplaats Bussum].
Kinderen van Adrianus en Gerritje:

1 Antonius Arie Wilhelmus Post
2 Adrianus Johannes Post
3 Adrianus Michiel Post4 Persoonskaart van Nicolaas Post

Nicolaas Post is geboren op maandag 10 november 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Mvr. den Boer-Post], zoon van Roel Post en Petronella Emmink.
Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Nicolaas trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 9 mei 1883 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Helena de Ruijter, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Helena: Wie Was Wie // voogd van de bg Christiaan Emmink; toeziend voogd van de bg Teunis Post.
Helena is geboren omstreeks 1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob de Ruijter en Maria Elisabeth Rietveld.
Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Nicolaas en Helena:


1 Roelof Post
2 Hubertus Antonius Post,5 Persoonskaart van Adrianus (Arie) Post

Adrianus (Arie) Post is geboren op maandag 5 oktober 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Post en Hendrika Antonia van der Kuijl. Arie is overleden op dinsdag 12 mei 1942 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Notitie bij Adrianus: in het verzoek aan Stad en Lande: Adrianus Lambertuszn dit is niet juist het patroniem van zijn vader komt in zijn echte naam niet voor. Het is in in het verzoekschrift waar-schijnlijk zó gesteld om een onderscheid te maken tussen de verschillende Adrianussen Post.

Beroepen: lampenist [bron: huw.akte] los arbeider / fabrieksarbeider / koopman [bron: Wie Was Wie]

Arie trouwde,

24 jaar oud, op woensdag 4 oktober 1893 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Emerentia Roeten, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Emerentia en Arie waren de volgende getuigen aanwezig:

Aart Keijzer (geb. circa 1843), Jan Verkerk (geb. circa 1850), Johannes Cornelis Verschuur (geb. circa 1852) en Nicolaas van de Giesens (geb. circa 1853).

De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op zaterdag 23 maart 1935 in Bussum, Noord -Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 23 maart 1935) [bron: familie]. Emerentia is geboren op vrijdag 12 april 1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius (Teunis) Roeten en Hendrika Dijkman. Emerentia is overleden op zaterdag 23 maart 1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 mei 1935 Zij is begraven op dinsdag 26 maart 1935 te Bussum, Noord-Holland, Nederland


Kinderen van Arie en Emerentia:


1 Hendrika Antonia (Riek) Post

2 Antonius Hendrikus (Antoon) Post

3 Lambertus (Bertus) Post

4 Hendrikus Adrianus (Henk) Post

5 Johannes Gregorius (Jan) Post

6 Jacobus (Jaap) Post

7 Gijsbertus Adrianus (Gijs) Post

8 Simonus Jacobus (Siem) Post


6 Persoonskaart van Antonius Post

Antonius Post is geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post en Henrika Krijnen.
Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Antonius trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 29 mei 1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Leentje van den Heuvel, ongeveer 27 jaar oud. Leentje is geboren omstreeks 1880 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk van den Heuvel en Jannigje van Ooijen.

Kinderen van Antonius en Leentje:

1 Hendrika Theodora Post
2 Johanna Helena Post
3 Anna Johanna Post7 Persoonskaart van Hubertus Antonius Post

Hubertus Antonius Post is geboren op 24-07-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Mevr. den Boer-Post], zoon van Nicolaas Post en Helena de Ruijter.

Beroep: los werkman [bron: Wie Was Wie]

Hubertus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 14-06-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 95 // Noord-Hollands Archief], met Cornelia Jenster, ongeveer 24 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Mevr. den Boer-Post], dochter van Johannes Wilhelmus Jenster en Geertruida van Schaik. De huwelijksscheiding werd uitgesproken op 25-05-1972 (reden scheiding onbekend) [bron: Wie Was Wie // aantekening op huw.akte]


Kinderen van Hubertus en Cornelia:


1 Nicolaas Wilhelmus Johannes (Nico) Post, geboren op 01-02-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Geertruida Cornelia (Truus) Post, geboren op 05-05-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Johannes Wilhelmus (Jan) Post, geboren op 04-12-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Jacobus Wilhelmus (Jaap) Post, geboren op 05-02-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.8 Persoonskaart van Roelof Post

Roelof Post is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Post en Helena de Ruijter.
Beroep: opperman [bron: Wie Was Wie]

Roelof trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 13 november 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 95 // Noord-Hollands Archief] met Anna Elisabeth Servaas, ongeveer 37 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Cornelis Servaas en Adriana Albertina Hesterman.9 Persoonskaart van Hendrikus Adrianus (Henk) Post

Hendrikus Adrianus (Henk) Post is geboren op zaterdag 3 juni 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post en Emerentia Roeten. Henk is overleden op woensdag 19 juni 1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 juni 1985. Hij is begraven op zaterdag 22 juni 1985 te Bussum, Noord-Holland, Nederland
Beroep: huis- en decoratieschilder [bron: familie]

Henk trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 14 oktober 1925 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Alida (Alie) Kastermans, 21 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op woensdag 19 juni 1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 19 juni 1985) Alie is geboren op dinsdag 24 mei 1904 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Kastermans en Antonia (Toontje) Theebe. Alie is overleden op maandag 28 oktober 1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 31 oktober 1985 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: dienstbode [bron: familie]


Kinderen van Henk en Alie:


1 Emerentia Alida (Emmy) Post
2 Antonia Hendrika
(Tootje) Post
3 Adriana Theresia
(Rie) Post
4 Theodora Maria
(Door) Post
5 Adrianus Antonius
(Arie) Post
6 Hendrikus Adrianus Petrus
(Henk) Post
7 Alida Elisabeth Adriana
(Ank) Post
8 Anna Cornelia Maria
(Ans) Post
9 Maria Wilhelmina
(Til) Post
10 Theodorus Joseph Gijsbertus
(Theo) Post
11 Johannes Hendrikus
(Jan) Post
12 Franciscus Antonius
(Frans) Post10 Persoonskaart van Michiel Post

Michiel Post is geboren op donderdag 19 februari 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post en Henrika Krijnen.
Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Michiel trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 27 april 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje de Graaf, ongeveer 29 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1875 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen de Graaf en Johanna Bollebakker.

Kinderen van Michiel en Aaltje:

1 Hendrika Johanna Post
2 Antonia Johanna Theodora Post11 Persoonskaart van Roelof Post

Roelof Post is geboren op dinsdag 11 oktober 1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post en Henrika Krijnen.
Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Roelof:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 2 augustus 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 41 // Noord-Hollands Archief] met Zwaantje Majoor, ongeveer 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1918 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 17-08-1918 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Roelof Post]. Zwaantje is geboren omstreeks 1880 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannis (Jan) Majoor en Anna Fokker. Zwaantje is overleden op zaterdag 17 augustus 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 38 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 19 februari 1919 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria Boon, ongeveer 45 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1874 in Leeuwarden, Friesland, Nederland, dochter van Abraham Boon en Elisabeth Maria de Jong.

Kinderen van Roelof en Zwaantje:

1 Hendrika Johanna Petronella Maria Post
2 Johanna Hendrica Wilhelmina Antonette Post
3 Antonia Johanna Gijsberta Post12 Persoonskaart van Antonius Wilhelmus (Teus) Post

Antonius Wilhelmus (Teus) Post is geboren op vrijdag 16 augustus 1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bartholomeus Post en Jannetje Klaarenbeek. Teus is overleden op dinsdag 22 augustus 1967 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud.
Beroep: gemeentearbeider [bron: Wie Was Wie]

Teus trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 4 mei 1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 48 // Noord-Hollands Archief] met Clasina Johanna (Sien) Calis, 26 jaar oud. Sien is geboren op vrijdag 23 maart 1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus Calis en Alida Duurland. Sien is overleden op dinsdag 9 december 1986 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud.

Kinderen van Teus en Sien:

1 Bartholomeus Gijsbertus Post
2 Johannes Gerardus Post
3 Veronica Geertruida Maria Post,13 Persoonskaart van Jacobus (Jaap) Post

Jacobus (Jaap) Post is geboren op dinsdag 18 april 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post en Emerentia Roeten.
Beroep: schoenmaker [bron: Wie Was Wie]

Jaap trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 10 oktober 1925 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 131; akte Nr. 51 // Noord-Hollands Archief]] met Adriana Maria (Sjaan) de Groot, 21 jaar oud. Adriana is geboren op woensdag 22 juni 1904 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus de Groot en Petronella Geertruida Jacoba (Pietje) Kastermans.

Kind van Jaap en Adriana:

1 Emerentia Hendrika Maria Post14 Persoonskaart van Wilhelmus Hendrikus (Wim) Post

Wilhelmus Hendrikus (Wim) Post is geboren op donderdag 20 november 1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens Joop Post], zoon van Bartholomeus Post en Jannetje Klaarenbeek. Wim is overleden op dinsdag 7 april 1964 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 61 jaar oud [bron: gegevens Joop Post]. Wim trouwde [bron: gegevens Joop Post] met Sophia (Fietje) Beyerman. Fietje is geboren op vrijdag 25 september 1903 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens Joop Post].

Kinderen van Wim en Fietje:

1 Mia Johanna Sophia Post
2 Wilhelmus Hendrikus Maria Post
3 Johanna Hendrika Maria Post15 Persoonskaart van Johannes Wilhelmus Post

Johannes Wilhelmus Post is geboren op donderdag 5 januari 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Teunissen Post en Johanna Mulder.
Beroep: klerk [bron: Wie Was Wie]

Johannes:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 12 februari 1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Catharina Voogt, 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op zondag 12 december 1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 12-12-1926 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Johannes Wilhelmus Post 1928)]. Catharina is geboren op zondag 29 april 1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Voogt en Anna Theodora. Derksen. Catharina is overleden op zondag 12 december 1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 32 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 15 december 1926 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 18 april 1928 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 358; akte Nr. 302 // Het Utrechts Archief] met Anna Maria Catharina Voogt, 36 jaar oud. [bron: gen. fam. Post]. Anna is geboren op zondag 15 november 1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Voogt en Anna Theodora. Derksen. Anna is overleden op woensdag 7 juni 1978 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juni 1978. Zij is begraven op zaterdag 10 juni 1978 te Bussum, Noord-Holland, NederlandKinderen van Johannes en Catharina / Anna Maria:

1 Johanna Anna Post
2 Gerardus Nicolaas Post
3 Nicolaas Johannes Post

Kinderen van Johannes en Anna:

1 Catharinus Josef Post
2 Johannes Wilhelmus
(Jan) Post16 Persoonskaart van Gijsbertus Adrianus (Gijs) Post

Gijsbertus Adrianus (Gijs) Post is geboren op zondag 12 mei 1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post en Emerentia Roeten. Gijs is overleden op zondag 29 juli 1979 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1979 [bron: persoonskaart G.A.Post]. Hij is begraven op zaterdag 4 augustus 1979 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: timmerman / trappenmaker [bron: persoonskaart G. A. Post]

Gijs trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 25 juli 1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // Persoonskaart G.A. Post // persoonskaart Adrianus Post] met Alberta Jacoba van Wijk, 28 jaar oud. Alberta is geboren op zaterdag 9 juni 1906 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Adrianus Antonius van Wijk en Anna Schrijvershof.

Notitie bij Gijs: Gijs was de woordvoerder van de 25 Posten bij Stad en Lande (hierbij een alinea uit het gekopieerde verzoekschrijft) Dat de belanghebbende overeenkomstig artikel 13 eerste lid der gezegde Wet zijn opgeroepen, en verschenen is Gijsbertus Adrianus Post, zowel voor hemzelf als m-onderling gemachtigde der overige reclamanten, en vervolgens is gehoord.


Kinderen van Gijs en Alberta:

1 Emerentia Anna Maria (Emmie) Post
2 Petrus Adrianus
(Pietje) Post
3 Adrianus Antonius
(Ad) Post
4 Antonius Gijsbertus Post
5 Anna Antonia
(Ans) Post
6 Cornelis Ireneus Maria Post17 Persoonskaart van Simonus Jacobus (Siem) Post

Simonus Jacobus (Siem) Post is geboren op zaterdag 2 april 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post en Emerentia Roeten. Siem is overleden op zaterdag 16 januari 1999 in Zuid-Afrika, 88 jaar oud [bron: familie].
Beroep: timmerman / meubelmaker [bron: familie]

Siem trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 15 oktober 1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // persoonskaart Adrianus Post] met Anna Maria Elisabeth (Annie) van Harmelen, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1937 in Bussum. Annie is geboren op vrijdag 3 maart 1911 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes (Hannes) van Harmelen en Johanna Oostendorp. Annie is overleden op vrijdag 25 juli 1997 in Zuid-Afrika, 86 jaar oud [bron: familie].

Kinderen van Siem en Annie:


1 Alphonsus (Emiel) Post
2 Johannes
(Joe) Post
3 Johanna
(Anke) Post
4 Emerentia
(Emmy) Post
5 Adriana
(Sjaan) Post

6 Monica Post


18 Persoonskaart van Johannes Post

Johannes Post is geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Hermanus Post en Dienna Brandhof.
Beroep: kantoorloper [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op woensdag 18 mei 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida Maria Martina ter Heerdt, ongeveer 31 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1873 in Epe, Gelderland, Nederland [bron: en. fam. Post], dochter van Hendrikus ter Heerdt en Willemina Maria Aleida van Dielen.19 Persoonskaart van Antonius Johannes Post

Antonius Johannes Post is geboren op zondag 3 mei 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Teunissen Post en Johanna Mulder. Antonius is overleden op dinsdag 13 februari 1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 februari 1979 [bron: Persoonskaart Gem. Bussum van Antonius Johannes Post]. Hij is begraven op vrijdag 16 februari 1979 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: timmerman [bron: familie]

Antonius trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 7 juni 1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 56 // Het Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria de Bruin, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1916 in Naarden. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 13 augustus 1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote) [bron: persoonskaart A. J. Post]. Johanna is geboren op dinsdag 10 februari 1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes de Bruijn en Evertje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 februari 1891 [bron: Persoonskaart A.J. Post]. Johanna is overleden op donderdag 13 augustus 1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 79 jaar oud. Zij is begraven op zondag 16 augustus 1970 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Antonius en Johanna:

1 Nicolaas Johannes Post
2 Everarda Johanna Wilhelmina Post
3 Jan Nicolaas Joseph Post20 Persoonskaart van Bartholomeüs Johannes Post

Bartholomeüs Johannes Post is geboren op zondag 28 december 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post en Henrika Krijnen.
Beroep: agent van politie [bron: Wie Was Wie]

Bartholomeüs trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 7 november 1912 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 0207; Inv. 8545; akte Nr. 350 // Gelders Archief] met Theodora Maria van den Heuvel, 28 jaar oud. Theodora is geboren op vrijdag 12 september 1884 in Abcoude-Proosdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem. Abcoude-Proostdij, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Dirk van den Heuvel en Jannigje van Ooijen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 september 1884 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T481; In.525; N48 // Het Utrechts Archief].

Kinderen van Bartholomeüs en Theodora:

1 Anna Johanna Theodora Post
2 Antonius Post
3 Theodorus Post
4 Hendrikus Bartholomeus Post
5 Bartholomeus Maria Post
6 Gerarda Magdalena Post
7 Bernardus Joseph Post21 Persoonskaart van Antonius Hendrikus (Antoon) Post

Antonius Hendrikus (Antoon) Post is geboren op dinsdag 22 oktober 1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post en Emerentia Roeten.
Beroep: voorman chocoladefabriek / Fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie / familie]

Antoon trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 23 november 1921 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358: Inv. 358.55; akte Nr. 108 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Berdina van de Kamp, ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1918 in Hilversum. Hendrika is geboren omstreeks 1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lodewijk Fredrik van de Kamp en Magdalena Maria van Tien.

Kinderen van Antoon en Hendrika:

1 Emerentia Hendrika Magdalena (Emmie) Post
2 Johanna Magdalena
(Annie) Post
3 Adrianus Antonius
(Arie) Post
4 Louise Frederika
(Wies) Post
5 Antonius Hendrikus
(Antoon) Post
6 Magdalena Maria
(Lena) Post
7 Bernardus Hendrikus
(Ben) Post
8 Aloyisius
(Wiet) Post
9 Lambertus
(Bep) Post
10 Jacobus (Sjaak) Post22 Persoonskaart van Johannes Gregorius (Jan) Post

Johannes Gregorius (Jan) Post is geboren op maandag 11 november 1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post en Emerentia Roeten.
Beroep: loodgieter / elektriciën / veehouder [bron: familie]

Jan trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 3 januari 1923 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika (Riek) Mol, 19 jaar oud. Riek is geboren op zaterdag 2 januari 1904 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Mol en Joanna de Graaf.

Kinderen van Jan en Riek:

1 Emerentia Hendrika (Emmy) Post
2 Lambertus Johannes
(Lambert John) Post
3 Wilhelmus Johannes Maria
(Willem) Post23 Persoonskaart van Andreas Post

Andreas Post is geboren op vrijdag 8 oktober 1909 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Post en Johanna Theodora Hubert.24 Persoonskaart van Nicolaas Teunissen Post

Nicolaas Teunissen Post is geboren op woensdag 15 april 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Nicolaas (Teunis) Post en Cornelia Dorlandt. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 april 1864. Nicolaas is overleden op vrijdag 18 mei 1945 in Hoogland, Utrecht, Nederland, 82 jaar oud [bron: gen. fam. Post]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 mei 1945. Hij is begraven op maandag 21 mei 1945 te Hoogland, Amersfoort, Utrecht, Nederland [bron: gen.fam. Post].
Beroep: timmerman / fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Nicolaas:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 20 juni 1886 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Mulder, 24 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op zaterdag 28 september 1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 28-01-1895 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Nicolaas Teunissen Post 1895]. Johanna is geboren op maandag 2 september 1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], dochter van Johannes Mulder en Maria Anna (Marie) Verhoeven. Johanna is overleden op zaterdag 28 september 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 34 jaar oud [bron: gen. fam. Post]. Zij is begraven op maandag 2 december 1895 te Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].
(2) trouwde, 33 jaar oud, op maandag 23 november 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 41 // Noord-Hollands Archief] met Anna Mathea van Diest, 34 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op maandag 3 februari 1941 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote op 03-02-1941) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Nicolaas Teunissen Post 1941]. Anna is geboren op zondag 10 augustus 1862 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem van Diest en Barbera (Bartha) Kerkhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 10 augustus 1862. Anna is overleden op woensdag 3 december 1941 in Hoogland, Amersfoort, Utrecht, Nederland, 79 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 december 1941 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T463 I616; N55 // Het Utrechts Archief]. Zij is begraven te Hoogland, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

Kinderen van Nicolaas en Johanna:

1 Kornelia Anna Post
2 Maria Wendelina
(Marie) Post
3 Antonius Johannes Post
4 Johannes Wilhelmus Post
5 Catharina Maria Post

Kind van Nicolaas en Anna:

1 Barbara Johanna Post25 Persoonskaart van Johannes (Nzn) Post

Johannes Post is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Post en Petronella van Klooster.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 24 juli 1907 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.110 // Noord-Hollands Arcchief] met Johanna Theodora Hubert, ongeveer 18 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op vrijdag 29 januari 1943 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. (reden scheiding onbekend) [bron: Wie Was Wie // aantekening op huw.akte]. Johanna is geboren omstreeks 1889 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andreas Hubert en Christina van Raaphorst.

Kinderen van Johannes en Johanna:

1 Nicolaas Post
2 Andreas Post
3 Antonius Post
4 Christina Post
5 Bernardus Post
6 Johanna Theodora Post